การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


1. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Physical Examination)

            ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เรามีระบบการตรวจสุขภาพที่ออกแบบไว้อย่างดี เนื่องจากเรามีการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจหลายวัน  การตรวจสุขภาพดำเนินการโดยบุคลากรทางด้านการแพทย์ทั้งสิ้น อุปกรณ์การตรวจครบครัน การตรวจพิเศษอื่นๆ สามารถนำไปบริการได้นอกสถานที่ เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก ไขมันใต้ผิวหนัง เป็นต้น

ความจำเป็นที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่

            ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างรณรงค์และให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เป็นกระแสตื่นตัวในการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ นอกจากนี้รัฐบาลเองได้มีความตระหนักและห่วงใยประชาชนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศในการพัฒนา จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้าง ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกๆปี อย่างไรก็ตามการจะตรวจสุขภาพได้ต้องเดินทางมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาล มีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่ด้วยภารกิจและขบวนการการทำงานบังคับ ทำให้ไม่สามารถปลีกเวลามารับการบริการ ณ โรงพยาบาลได้ และนอกจากนี้หากมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลก็จะต้องมารอรับบริการพร้อมกับผู้ป่วยอื่นๆ ทำให้ใช้เวลานาน และกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม

 

ทำไมต้อง “เพอร์เฟคเฮลธ”

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยมีการพัฒนาดูแลผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีทีมงาน แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ที่คอยพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งออกแบบระบบการตรวจสุขภาพไว้เป็นอย่างดี สามารถรองรับการตรวจจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจหลายวันยาวนานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รายงานการใช้บริการได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการติดตามแผนการตรวจสุขภาพที่วางไว้ ในขณะเดียวกันสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การสลับสับเปลี่ยนของข้อมูล, การผิดพลาดจากมนุษย์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุด

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้หลากหลาย และครอบคลุมสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่ทันสมัย และมีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และปรมาณูเพื่อสันติ และรองรับการให้บริการได้ถึง 5 คัน

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีสาขาอยู่ตามจุดในกรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ เพื่อสำหรับการเก็บตก หรือเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก

 

ศักยภาพการบริการ

 • กว่า 15 ปีของประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก (Mobile Phusical Checkup) การให้บริการเชิงองค์กร ทำให้เพอร์เฟคเฮลธฯ สั่งสมประสบการณ์อันยาวนาน เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการขององค์กรอย่างสูงสุดและทันท่วงที
 • ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการ ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถรักษาคุณภาพการตรวจทางห้องปฎิบัติการไว้ได้ครบถ้วน เนื่องจากสามารถ Mobile LAB ส่วนหนึ่งออกไปตรวจได้ที่หน้างานและสิ่งส่งตรวจจะถูกส่งกลับห้องปฏิบัติการ วัน-ต่อ-วัน เพอร์เฟคเฮลธฯ มีประสบการณ์ และตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในกลุ่มสำนักงาน ที่ต้องการความปราณีต, ละเอียดอ่อนในการให้บริการ และต้องสะดวกรวดเร็ว เพอร์เฟคเฮลธฯ มีความคุ้นเคยในการให้บริการองค์กรใหญ่ๆ ที่มีพนักงานระดับ 10,000 คน ขึ้นไป เช่น บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด, บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ สามารถให้บริการผู้เข้ารับการตรวจได้เป็นจำนวนมากสูงสุดถึง 2,000 คน ต่อวัน

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบสายพานการผลิต (Conveyor-typed Production) ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ และสามารถวางแผนการบริการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ line การผลิต หรือกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นกะ เพอร์เฟคเฮลธฯ สามารถ stand by ให้บริการตลอดเวลาทำงาน

 • การตรวจบางชนิดที่หน่วยงานอื่นๆ หรือโรงพยาบาลเองไม่สามารถ Mobile ไปตรวจได้ เพอร์เฟคเฮลธฯ สามารถจัด Mobile unit ออกไปให้บริการได้ เช่น 

                •  การตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมบูธเก็บเสียง (Audiometry with sound prove booth) 

                •  การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง(Ultrasonography)

                •  การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก(Pelvic Examination & PAP Smear) 

                •  การตรวจความหนาแน่นกระดูก(Bone Densitometry)

 • ทั้งนี้ไม่นับการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถให้บริการแบบ Mobile ได้ตามปกติ เช่น เอกซเรย์เคลื่อนที่, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจสมรรถภาพปอด, การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (แบบทั่วไปและแบบอาชีวอนามัย) ฯลฯ

 • นอกจากนี้เพอร์เฟคเฮลธฯ ยังมีนโยบายติดตามและควบคุมคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการของเพอร์เฟคเฮลธฯ ด้วย จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งจะแจกให้กับพนักงานที่เข้ารับการตรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป

 

มาตรฐานบริการ “เพอร์เฟคเฮลธ”

            เพอร์เฟคเฮลธฯ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  

            ทีมตรวจสุขภาพของเพอร์เฟคเฮลธฯ ทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการมีการจัดทำมาตรฐานการบริการเฉพาะของเพอร์เฟคเฮลธฯ

            ซึ่งทีมงานของเพอร์เฟคเฮลธฯ ได้เพียรพยายามฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานนี้ และควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของเรา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่มาตรฐานเทียบเท่ากันทุกๆครั้งที่ใช้บริการ เพื่อให้สมกับ "ความไว้วางใจ" ที่เลือกใช้บริการของเพอร์เฟคเฮลธฯ

 • ทีมงานตรวจสุขภาพของเพอร์เฟคเฮลธฯ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพเชิงองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งทีมงานมีประสบการณ์และทราบดีถึงความคาดหวังของผู้รับบริการอันแตกต่างอย่างมากระหว่างการตรวจสุขภาพและการตรวจรักษา

 • เพอร์เฟคเฮลธฯ โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทีมงานของเพอร์เฟคเฮลธฯ ได้รับการปลูกฝัง-อบรมอย่างสม่ำเสมอในการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีการอบรม-ทบทวนความรู้ในการตรวจสุขภาพ ทั้งความรู้ทางการแพทย์และทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้ทีมงานมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
Visitors: 116,639