โรงพยาบาล พิม ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมไทย ที่ทำให้ลูกหลานมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานสูงขึ้น ทำให้ เวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกายหรือจิตใจลดน้อยลง เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแล ดังกล่าว จึงขอนำเสนอ บริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ที่พร้อมให้การดูแลอย่างมืออาชีพด้วยความรักและความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เป็นที่รักของท่านได้รับการดูแลปรนนิบัติอย่างอบอุ่นใกล้ชิดเสมือนลูกหลานดูแล

1. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยพักฟื้น

2. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้

3. ไม่มีโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ

4. ไม่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตเวช

5. แพทย์ประจำโรงพยาบาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าสามารถรับไว้ดูแล ฟื้นฟู

 

            ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแล กิจวัตรประจำวันตามปกติ เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร รวมทั้งการให้ อาหารทางสายยาง และการดูดเสมหะ นอกจากนั้นเรายังเน้นการป้องกันปัญหาจากข้อจำกัดทางร่างกาย เช่น การเกิด ปัญหาข้อติด ปัญหาแผลกดทับ ปัญหาการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือปัสสาวะ เป็นต้น นอกเหนือจากการดูแลกิจวัตรประจำวันแล้ว เรายังจัดกิจกรรมสันทนาการที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาพฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกาย เช่น การบำบัดทางกายภาพขั้นพื้นฐาน การออกกำลังกายตามความเหมาะสม เรายังจัด กิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูทางด้านจิตใจ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา การสวดมนต์ นิมนต์พระ ให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญตามโอกาสต่างๆ เช่น งานวันเกิด ปีใหม่ เป็นต้น

 ผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับการดูแลประกอบด้วย

1. แพทย์ตรวจเยี่ยมสัปดาห์ละครั้ง
2. นักกายภาพบำบัดตรวจเยี่ยมทุกวัน
3. อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง หรืออาหารเฉพาะโรค (กรณีมีข้อบ่งชี้)
4. เสื้อผ้าและการซักทำความสะอาด
5. กิจกรรมสันทนาการประจำวัน รวมทั้งออกกำลังกายหรือกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน

 

 

Visitors: 228,138