เพอร์เฟคแล็บ

“เพอร์เฟคแล็บ” 

            จดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการและควบคุมคุณภาพโดยนักเทคนิคการแพทย์ซึ่งปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทันสมัยทั้งโลหิตวิทยา อิมมูโนวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยาด้วยเครื่อง Fully Computerized Blood Analyzer   มีระบบ Transfer ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพเข้าสู่ระบบประมวลผลโดยตรง มีการ Calibration ทุกวัน สอบเทียบค่ากับองค์กรภายนอกกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล(EQAC) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA โดยสภาเทคนิคการแพทย์           

           รับบริการตรวจวิเคราะห์แก่ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป

          มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฎิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ

Clinical Laboratories

  • งานโลหิตวิทยา (Hematology)

  • งานเคมีคลินิก (Clinical  Chemistry)

  • งานภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

  • งานจุลชีววิทยา (Microbiology)

  • งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)

  • Toxicology

 

Visitors: 226,777