เพอร์เฟคแล็บ


“เพอร์เฟคแล็บ” ดำเนินธุรกิจทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง

            ห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร โดยทีมงานนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษา พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ โดยเน้นความสำคัญทางด้านคุณภาพ มาตรฐาน ห้องปฎิบัติิการทางการแพทย์ และพัฒนาให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

รับบริการตรวจวิเคราะห์แก่ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฎิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ


Clinical Laboratories

  • งานโลหิตวิทยา (Hematology)

  • งานเคมีคลินิก (Clinical  Chemistry)

  • งานภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

  • งานจุลชีววิทยา (Microbiology)

  • งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)

  • Toxicology

 

Visitors: 182,248