ฝึกอบรมทางการแพทย์

หลักสูตรอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"

            การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาการบาดเจ็บต่าง ๆ ที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต และให้การช่วยเหลือที่เป็นลำดับตั้งแต่ขั้นรุนแรงที่สุดเป็นต้นไป ได้แก่ การกระตุ้นหัวใจและการผายปอด การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด การปฐมพยาบาลผู้ป่วยช็อกจากสาเหตุต่าง ๆ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารพิษ กระดูกหัก ภาวะฉุกเฉินทางจิต และการคลอดที่ฉุกเฉิน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างมาก และการจัดอบรมเน้นการอบรมและฝึกปฏิบัติการการปฐมพยาบาลที่สอดคล้องตรงกับอุบัติเหตุที่พบบ่อย เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรมอย่างสูงสุด    

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลักการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล ใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 230,528