การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


1. การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Physical Examination)

            ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เรามีระบบการตรวจสุขภาพที่ออกแบบไว้อย่างดี เนื่องจากเรามีการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจหลายวัน  การตรวจสุขภาพดำเนินการโดยบุคลากรทางด้านการแพทย์ทั้งสิ้น อุปกรณ์การตรวจครบครัน การตรวจพิเศษอื่นๆ สามารถนำไปบริการได้นอกสถานที่ เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก ไขมันใต้ผิวหนัง เป็นต้น

ความจำเป็นที่ต้องตรวจสุขภาพประจำปีแบบเคลื่อนที่

            ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างรณรงค์และให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เป็นกระแสตื่นตัวในการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ นอกจากนี้รัฐบาลเองได้มีความตระหนักและห่วงใยประชาชนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศในการพัฒนา จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้าง ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกๆปี อย่างไรก็ตามการจะตรวจสุขภาพได้ต้องเดินทางมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาล มีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่ด้วยภารกิจและขบวนการการทำงานบังคับ ทำให้ไม่สามารถปลีกเวลามารับการบริการ ณ โรงพยาบาลได้ และนอกจากนี้หากมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลก็จะต้องมารอรับบริการพร้อมกับผู้ป่วยอื่นๆ ทำให้ใช้เวลานาน และกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม

 

ทำไมต้อง “โรงพยาบาลพิม”

 • โรงพยาบาลพิม เป็นสถานพยาบาลประเภท "รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน" ซึ่งถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่กำหนดให้ สถานพยาบาลที่สามารถออกหน่วยแพทย์ตรวจนอกสถานที่ตั้งได้นั้น ต้องเป็นสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้น "คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ เป็นสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ไม่สามารถออกหน่วยแพทย์นอกที่ตั้งได้"
 • โรงพยาบาลพิม ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยมีการพัฒนาดูแลผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 • โรงพยาบาลพิม มีทีมงาน แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ที่คอยพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

 • โรงพยาบาลพิม มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งออกแบบระบบการตรวจสุขภาพไว้เป็นอย่างดี สามารถรองรับการตรวจจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจหลายวันยาวนานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รายงานการใช้บริการได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการติดตามแผนการตรวจสุขภาพที่วางไว้ ในขณะเดียวกันสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การสลับสับเปลี่ยนของข้อมูล, การผิดพลาดจากมนุษย์ เพื่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุด

 • โรงพยาบาลพิม มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้หลากหลาย และครอบคลุมสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • โรงพยาบาลพิม มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่ทันสมัย และมีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และปรมาณูเพื่อสันติ และรองรับการให้บริการได้ถึง 5 คัน

 • โรงพยาบาลพิม มีสาขาอยู่ตามจุดในกรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ เพื่อสำหรับการเก็บตก หรือเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก

 

ศักยภาพการบริการ

 • กว่า 15 ปีของประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก (Mobile Phusical Checkup) การให้บริการเชิงองค์กร ทำให้เพอร์เฟคเฮลธฯ สั่งสมประสบการณ์อันยาวนาน เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการขององค์กรอย่างสูงสุดและทันท่วงที
 • ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการ ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถรักษาคุณภาพการตรวจทางห้องปฎิบัติการไว้ได้ครบถ้วน เนื่องจากสามารถ Mobile LAB ส่วนหนึ่งออกไปตรวจได้ที่หน้างานและสิ่งส่งตรวจจะถูกส่งกลับห้องปฏิบัติการ วัน-ต่อ-วัน โรงพยาบาลพิม มีประสบการณ์ และตระหนักถึงวัฒนธรรมอโรงพยาบาลพิม มีความคุ้นเคยในการให้บริการองค์กรใหญ่ๆ ที่มีพนักงานระดับ 10,000 คน ขึ้นไป เช่น บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด, บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ

 • โรงพยาบาลพิม สามารถให้บริการผู้เข้ารับการตรวจได้เป็นจำนวนมากสูงสุดถึง 2,000 คน ต่อวัน

 • โรงพยาบาลพิม มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบสายพานการผลิต (Conveyor-typed Production) ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ และสามารถวางแผนการบริการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ line การผลิต หรือกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นกะ เพอร์เฟคเฮลธฯ สามารถ stand by ให้บริการตลอดเวลาทำงาน

 • การตรวจบางชนิดที่หน่วยงานอื่นๆ ไม่สามารถ Mobile ไปตรวจได้ โรงพยาบาลพิม สามารถจัด Mobile unit ออกไปให้บริการได้ เช่น 

                •  การตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมบูธเก็บเสียง (Audiometry with sound prove booth) 

                •  การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง(Ultrasonography)

                •  การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก(Pelvic Examination & PAP Smear) 

                •  การตรวจความหนาแน่นกระดูก(Bone Densitometry)

 • ทั้งนี้ไม่นับการตรวจพิเศษอื่นๆ ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถให้บริการแบบ Mobile ได้ตามปกติ เช่น เอกซเรย์เคลื่อนที่, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจสมรรถภาพปอด, การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (แบบทั่วไปและแบบอาชีวอนามัย) ฯลฯ

 • นอกจากนี้โรงพยาบาลพิม ยังมีนโยบายติดตามและควบคุมคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการของเพอร์เฟคเฮลธฯ ด้วย จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งจะแจกให้กับพนักงานที่เข้ารับการตรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป

 

มาตรฐานบริการ “โรงพยาบาลพิม”

            โรงพยาบาลพิม มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  

            ทีมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพิม ทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการมีการจัดทำมาตรฐานการบริการเฉพาะของโรงพยาบาลพิม

            ซึ่งทีมงานของโรงพยาบาลพิม ได้เพียรพยายามฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานนี้ และควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของเรา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่มาตรฐานเทียบเท่ากันทุกๆครั้งที่ใช้บริการ เพื่อให้สมกับ "ความไว้วางใจ" ที่เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลพิม

 • ทีมงานตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพิม เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสุขภาพเชิงองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งทีมงานมีประสบการณ์และทราบดีถึงความคาดหวังของผู้รับบริการอันแตกต่างอย่างมากระหว่างการตรวจสุขภาพและการตรวจรักษา

 • โรงพยาบาลพิม โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทีมงานของเพอร์เฟคเฮลธฯ ได้รับการปลูกฝัง-อบรมอย่างสม่ำเสมอในการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีการอบรม-ทบทวนความรู้ในการตรวจสุขภาพ ทั้งความรู้ทางการแพทย์และทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้ทีมงานมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ระบบการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของเพอร์เฟคเฮลธ

1. การเตรียมการ       

         เพอร์เฟคเฮลธจะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของผู้รับบริการ และรับทราบถึงอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ในการตรวจครั้งที่ผ่านมา เพื่อวางแผนรองรับและป้องกันปัญหา เพื่อให้การบริการออกมาดีที่สุดและเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้สามารถให้บริการประชาสัมพันธ์ก่อนการตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมการตรวจสุขภาพโดยพร้อมเพรียง ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบทั้งป้ายประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย, intranet เป็นต้น

 2. ณ วันตรวจสุขภาพ

        ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด(Barcode System) เพอร์เฟคเฮลธได้พัฒนาระบบบาร์โค้ดซึ่งออกแบบระบบการตรวจสุขภาพไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นระบบที่เราภาคภูมิใจ ผ่านการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งจนปัจจุบันมีความแข็งแรงพอที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ไม่จำกัด จำนวนโปรแกรมการตรวจที่มากน้อยต่างกัน การตรวจหลายวันยาวนานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกันสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การสลับสับเปลี่ยนของข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุด

        บุคลากร ทีมงานของเพอร์เฟคเฮลธเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ ในการให้บริการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ การควบคุมคุณภาพการให้บริการควบคุมโดยแพทย์ปริญญา และเป็นผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ ได้รับอนุมัติบัตรผู้มีความรู้ ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทย์สภาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้สามารถขอเอกสารตรวจสอบได้

        ศักยภาพการบริการ ทีมงานคุณภาพที่สามารถไปให้บริการ ณ สถานประกอบการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศโดยสามารถรักษาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการไว้ได้ครบถ้วน เนื่องจากสามารถ Mobile LAB ส่วนหนึ่งออกไปตรวจได้ที่หน้างานและสิ่งส่งตรวจจะถูกส่งกลับห้องปฏิบัติการวัน- ต่อ-วัน

       

        ประสบการณ์ 

 • เพอร์เฟคเฮลธมีประสบการณ์ และตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานในกลุ่มสำนักงานที่ต้องการความปราณีต, ละเอียดอ่อนในการให้บริการและต้องสะดวกรวดเร็ว
 • เพอร์เฟคเฮลธมีความคุ้นเคยในการให้บริการองค์กรใหญ่ๆที่มีพนักงานระดับ 10,000 คนขึ้นไป เช่น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ
 • เพอร์เฟคเฮลธสามารถให้บริการผู้เข้ารับการตรวจได้เป็นจำนวนมากสูงสุดถึง 2,500 คน ต่อวัน
 • เพอร์เฟคเฮลธมีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต แบบสายพานการผลิต(Conveyor-typed Production)ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการและสามารถวางแผนการบริการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ line การผลิตหรือกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นกะ โดยเพอร์เฟคเฮลธสามารถ standby ให้บริการตลอดเวลาทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

         นอกจากนี้เพอร์เฟคเฮลธยังมีนโยบายติดตามและควบคุมคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการของเพอร์เฟคเฮลธด้วย จึงได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งจะแจกให้กับพนักงานที่เข้ารับการตรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป


3. การบริการหลังการตรวจ

          เก็บตก  เนื่องจากการให้บริการคนหมู่มาก อาจมีพนักงานบางท่านไม่สามารถเข้ารับการตรวจ ณ วันตรวจสุขภาพได้ เพอร์เฟคเฮลธสามารถให้บริการตรวจสุขภาพแบบ walk-in ซึ่งพนักงานสามารถเดินทางเข้าไปรับการตรวจเองได้ ณ ที่สาขาของเพอร์เฟคเฮลธ ซึ่งเพอร์เฟคเฮลธกำลังเร่งดำเนินการเปิดสาขามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริการได้ครอบคลุม ทั่วประเทศ

         Counseling Clinic เพอร์เฟคเฮลธสามารถจัดบุคลากรทางด้านการแพทย์ไปให้บริการให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจสุขภาพเพื่อให้คำอธิบายแนะนำแก่พนักงาน เพอร์เฟคเฮลธสามารถออกหนังสือส่งตัว (Medical Reference) กรณีพบความผิดปกติหลังการตรวจสุขภาพเพื่อนำหนังสือส่งตัวดังกล่าวเข้ารับการตรวจรักษาต่อเนื่องต่อไปในโรงพยาบาลที่พนักงานมีสิทธิ ในการเบิกจ่ายค่ารักษาได้หรือโรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมก็ได้

         รายงานผลการตรวจสุขภาพ สามารถรายงานได้รวดเร็ว 1-3 สัปดาห์ และสามารถจัดทำสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ตามกฎกระทรวงแรงงาน เพอร์เฟคเฮลธจัดทำรายงานสุขภาพโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการตรวจเป็นหลักโดยไม่ใช้ศัพท์แพทย์ยุ่งยาก มีคำแนะนำให้ และสามารถเปรียบเทียบผลย้อนหลังได้

บทสรุป

          เพอร์เฟคเฮลธเป็นองค์กรที่มีพนักงานจำนวนพอสมควร 80 กว่าชีวิตที่อยู่ร่วมกัน มุ่งมั่นที่ให้บริการ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่จะดำเนินงานอยู่ในธุรกิจนี้ได้ ย่อมต้องมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพอร์เฟคเฮลธได้ยึดถือเป็นนโยบายเสมอมาว่า เมื่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก มีชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อได้ตกลงใช้บริการตรวจสุขภาพกับเพอร์เฟคเฮลธ นั่นคือลูกค้าได้มอบ “ความไว้วางใจ” ให้แก่เพอร์เฟคเฮลธว่าจะเข้ามาดูแลพนักงานในองค์กรของเขาให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่ง “ความไว้วางใจ” นี้เองที่เพอร์เฟคเฮลธถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจใดๆ ซึ่งเพอร์เฟคเฮลธจะต้องรักษาไว้ตลอดกาลนาน

 

Visitors: 228,137