ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 
 การตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment examination) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าคนทำงานนั้นมีสุขภาพดีหรือไม่ มีความเหมาะสมในการทำงานมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้สุขภาพบางอย่างอาจจะไม่เหมาะต่อหน้าที่การงานนั้นๆ เช่น ในการทำงานที่เสี่ยงอันตรายบางอย่าง เช่น การทำงานกลางทะเล การทำงานใต้น้ำ การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล การทำงานในแหล่งโรคระบาด องค์กรต้นสังกัดอาจส่งคนทำงานมาตรวจดูความพร้อมในการทำงาน (Fitness to work examination) เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การทำงานนั้นเกิดความปลอดภัยต่อตัวคนทำงานอย่างสูงสุด ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้กำหนดไว้อีกด้วย

  • บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ในฐานะที่ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล ท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่? พนักงานเข้างานมาได้ไม่นานก็ป่วยเรื้อรัง บริษัทต้องเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก พนั...

  • มาตรฐานการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของโรงพยาบาลพิม (Perfect Health) และคลินิกในเครือ จุดประสงค์ของการตรวจสุขภาพ - ประเมินสภาพร่างกายและสุขภาพขณะนั้นๆ ว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม...

  • ขั้นตอนการรับบริการ- ผู้รับการตรวจสุขภาพรับใบส่งตัวจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล- เตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง- เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน (ตัวจริง), ใบขับขี...

  • ก่อนการตรวจสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง หากมีรับประทานยาตามแพทย์สั่งอยู่ เช่...
Visitors: 230,528