มาตรฐานการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของโรงพยาบาล

มาตรฐานการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของโรงพยาบาลพิม (Perfect Health) และคลินิกในเครือ
 
จุดประสงค์ของการตรวจสุขภาพ
- ประเมินสภาพร่างกายและสุขภาพขณะนั้นๆ ว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่
- คัดกรองหาโรค-ความผิดปกติที่ขัดต่อการทำงาน ตั้งแต่ระยะไม่ปรากฏอาการ
- การยืนยันบุคคล (Identity Guaranteed)
โรงพยาบาลฯ มีนโยบายซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ ผู้การตรวจต้องแสดงเอกสารเพื่อยืนยัน ชื่อ – นามสกุล หากไม่สามารถแสดงได้ก็จะไม่ดำเนินการตรวจให้
 
การที่มี contract กับโรงพยาบาลในการส่งพนักงานเข้ามารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้น "ดี" อย่างไร
- สะดวก
- โรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรงทำให้สะดวกในการรวบรวมและพิจารณา ไม่ตกหล่น หากสงสัยในผลการตรวจสุขภาพสามารถขอคำแนะนำ หรือสอบถามได้จากหน่วยงานเดียว ไม่ยุ่งยากในการติดตามจากหลายๆหน่วยงาน
- รูปแบบการรายงานผลเป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถสร้างรายงานเฉพาะของหน่วยงานได้
- พนักงานสามารถเดินทางไปรับบริการได้ทั้ง 4 สาขา
- เดินทางสะดวก, มีที่จอดรถ
- สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าดิน, รถเมล์, รถส่วนตัว
- ประหยัด
- หน่วยงานของท่านสามารถตรวจได้หลายรายการ (ละเอียดกว่า)ในงบประมาณที่เท่ากัน 
- รวดเร็ว
- สามารถรายงานผลเป็นทางการ (Official Report) ได้ภายในวันรุ่งขึ้น (เร็วที่สุดภายใน3 ชั่วโมงหลังตรวจ)
- ได้มาตรฐาน
- ศูนย์ตรวจสุขภาพทุกสาขามีการบริการที่มีคุณภาพเดียวกับการตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งในด้านบุคลากร วิธีการตรวจ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015
Visitors: 228,140