ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

- ผู้รับการตรวจสุขภาพรับใบส่งตัวจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- เตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างถูกต้อง

- เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน (ตัวจริง), ใบขับขี่ (ตัวจริง)

 *** หากไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันตัวตนได้ ไม่สามารถรับการตรวจได้ ***

- เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยแสดงใบส่งตัวพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน

- ก่อนการตรวจ จะมีการอธิบายให้ผู้เข้ารับบริการทราบว่าตรวจรายการอะไรบ้าง และให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสารยินยอมให้ตรวจรายการดังกล่าวได้ และอนุญาตให้โรงพยาบาลรายงานผลให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้

*** ผลการตรวจฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเก็บเป็นความลับ และใช้เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาว่าจ้างเท่านั้น ***

- สามารถเข้ารับบริการสาขาใดก็ได้ตามสะดวก

- รับผลตรวจสุขภาพที่คลินิกหรือกับฝ่ายทรัพยากรบุุคคลแล้วแต่กรณี

*** เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้รับบริการ โรงพยาบาลไม่มีนโยบายการแจ้งผลการตรวจทางโทรศัพท์ ***

- ในกรณีที่ผลการตรวจไม่ชัดเจน, หรือผิดปกติ โรงพยาบาลอาจติดต่อผู้เข้ารับบริการมารับการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผล

Visitors: 226,776