คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  1. นายปิยะพงษ์ วงศ์วานิช
  2. นาวาเอกนายแพทย์ ปิยะวัฒน์ วงศ์วานิช
  3. นาวาโทนายแพทย์ นพดล เหตระกูล
  4. เรือเอกนายแพทย์เอกลัคณ์ ธรรมสุนทร

นายปิยะพงษ์ วงศ์วานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

"คุณภาพการบริการที่ดีย่อมคู่กับระบบการทำงานที่ดี โรงพยาบาลพิมได้พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพื่อสร้างศักยภาพให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด นอกจากนี้ในปัจจุบันโรงพยาบาลพิมกำลังเร่งพัฒนาระบบงานซึ่งสามารถตรวจสอบ, แยกแยะ และติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลพิม และสร้างมิติใหม่ของการบริการ คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลพิม มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด"

เรือเอกนายแพทย์เอกลัคณ์  ธรรมสุนทร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

"การที่ท่านเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลพิม  ไม่ว่าจะเป็นบริการใด ผู้บริหารและพนักงานโรงพยาบาลพิม ทุกคน ถือว่าได้รับความไว้วางใจจากท่าน ที่ให้โอกาสโรงพยาบาลพิม มอบสิ่งดีๆให้ ความไว้วางใจนี่เองที่มีคุณค่ายิ่งกว่าผลกำไรทางธุรกิจใดๆ ซึ่งโรงพยาบาลพิม ของเราจำต้องรักษาไว้ ตราบนานเท่านาน โรงพยาบาลพิม เองมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์มากกว่าผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยโรงพยาบาลพิม ต้องการจะเป็นเพื่อนที่สามารถดูแลท่านและพนักงานในองค์กรของท่านได้เกี่ยวกับสุขภาพทุกๆเรื่อง และสร้างความมั่นใจและไว้วางใจให้กับท่านได้ว่า พนักงานในองค์กรของท่านจะได้รับการดูแล-สร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กรในที่สุด"

นาวาเอกนายแพทย์ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช

กรรมการบริหาร

"ในฐานะกรรมการบริหาร ผมต้องขอขอบพระคุณผู้รับบริการทุกๆท่าน, ทุกๆบริษัท, และทุกๆ หน่วยงานที่มอบความไว้วางใจใช้บริการโรงพยาบาลพิมของเราอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลพิมพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมงานของโรงพยาบาลพิมทุกคน ต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ผมขอยืนยันว่าโรงพยาบาลพิมของเราจะพัฒนาคุณภาพไม่หยุดยั้ง เพื่อทำให้ผู้รับบริการของเรามั่นใจได้ว่า ได้เลือกใช้หน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพและมีการพัฒนาทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง และจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการดูแลสุขภาพเชิงองค์กรอย่างเต็มภาคภูมิ"

 

นาวาโทนายแพทย์นพดล เหตระกูล

กรรมการบริหาร

"คุณภาพการบริการ, มาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่โรงพยาบาลพิมเราคำนึงถึง คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลพิมทุกๆคน ต่างอุทิศตนทำงานหนัก เพื่อให้ผู้รับบริการของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน และที่สำคัญที่สุดมีความถูกต้องตามจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในฐานะแพทย์ ผมได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดถึงการคัดสรรบุคลากรที่ให้บริการ, กระบวนการตรวจวิเคราะห์และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพ โรงพยาบาลพิมของเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างชื่อเสียงที่ดี และมุ่งหวังจะเป็นชื่อแรกที่ท่านนึกถึงเมื่อประสงค์จะใช้การบริการด้านสุขภาพ"

Visitors: 230,538