การทำงานกับเรา

ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศในด้านบุคคลากร..

เพราะบุคลากร..คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานให้บริการเพอร์เฟคเฮลธจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของเราทุกคน ด้วยมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวของเพอร์เฟคเฮลธ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และหัวใจรักในการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราทุกคน

สภาพแวดล้อมของการทำงานในเพอร์เฟคเฮลธก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่อตัวบุคคลและต่อองค์กร ด้วยการทำงาน เป็นทีมสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

"การทำงานในเพอร์เฟคเฮลธ ไม่มีการให้นิยามของคำว่า "งาน" หรือ "สิ่งที่ได้รับมอบหมาย"
เพราะเพอร์เฟคเฮลธให้คุณได้รู้จักการทำงานที่เป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง"


ชีวิตการทำงาน

เราให้คุณได้สัมผัสกับชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง
คุณจะได้รู้จักการทำงานที่จริงจัง เพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสังคมที่ไม่เครียด และเป็นกันเอง เพราะเราได้คัดสรรบุคลากร ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่ตลอดวันทำงาน นอกจากนี้ยังมีการร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงสร้างความสร้างสรรค์
ชีวิตที่เพอร์เฟคเฮลธเป็นการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดความกังวลหรือความหวาดระแวงในองค์กร พนักงานเมดิโปรมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกคนเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่น และปรับปรุงตัวเองไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี


แต่งกายดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
คุณสามารถแต่งกายอย่างสบาย ๆ หากแสดงถึงความเหมาะสมและเรียบร้อยได้ เพื่อบรรยากาศในการทำงานที่ดี ว่ากันว่า การแต่งกายที่ดีแสดงได้ถึงการมีความคิดที่ดีด้วย


โอกาสความก้าวหน้า
- เพอร์เฟคเฮลธเปิดโอกาสให้รับผิดชอบในงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน
- เพอร์เฟคเฮลธให้โอกาสพนักงานทุกคนในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าในการทำงานกับเพอร์เฟคเฮลธ


รางวัลผลตอบแทน
- ที่เพอร์เฟคเฮลธ เราให้รางวัลผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่คุณได้ทุ่มเทให้กับผลสำเร็จขององค์กร


บุคลากรของเพอร์เฟคเฮลธ

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การมีบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเพอร์เฟคเฮลธจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะในโลกธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งนี้ เราเองก็จะไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในอาชีพการทำงานของตัวพนักงานเองด้วยเช่นกัน

เพอร์เฟคเฮลธเชื่อว่า การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรนั้นคุ้มค่าแก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อฝึกฝน และ เพิ่มพูนความรู้ และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรของเพอร์เฟคเฮลธสามารถ เข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี

เรามีการทำงานเป็นทีมที่มีคุณภาพ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่เพอร์เฟคเฮลธ เปิดโอกาสให้บุคลากรให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และก่อให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะสภาพสังคมที่แตกต่างกันมาก่อน นอกจากนี้ เพอร์เฟคเฮลธยังให้มุมมองในการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานได้อย่างกว้างขวาง เราสนับสนุนคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่หาความรู้เช่นคุณเข้ามาร่วมงานกันเรา ซึ่งคุณจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานอย่างแน่นอน

วัฒนธรรมองค์กร
เพอร์เฟคเฮลธให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ทีมงานทำงานร่วมกันและทำให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทบรรลุได้สำเร็จ ตามที่วางไว้ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นการเริ่มต้นที่ดี เราได้กำหนด "คุณสมบัติพื้นฐาน" (Basic Competencies) ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญ ต่อการทำงานร่วมกันที่ดี และบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
คุณสมบัติพื้นฐานกล่าวได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

ความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ (Drive for making things happen)
ที่เพอร์เฟคเฮลธ พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายหรือเป้าหมายที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานด้วยตนเองหรือร่วมมือกับทีมงานท่านอื่นๆ โดยที่การทำงานดังกล่าวนี้ต้องบรรลุผลสำเร็จตามกำหนดเวลา และได้มาตรฐานคุณภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้า (Ready for Change and Eager to Grow)
การเปลี่ยนแปลงสร้างความสร้างสรรค์ ดังนั้น พนักงานต้องเล็งเห็น รับรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานใหม่หรือที่แตกต่างไปจากเดิม พร้อมเปิดรับ และปรับเปลี่ยนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity)
ที่เพอร์เฟคเฮลธ เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอทางเลือกที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า (ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตเหล่านี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนและวิธีการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติในเพอร์เฟคเฮลธ

การได้รับการยอมรับจากลูกค้า (Valued by customers)
ธุรกิจของเราตระหนักในความสำคัญของลูกค้า เราจึงเล็งเห็น รับรู้ และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพและรวดเร็ว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะให้บริการในระดับที่สูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวังอย่างสม่ำเสมอและไดัรับการยอมรับจากลูกค้า

มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ (Expertise in Technical/ Professional Area)
พนักงานเพอร์เฟคเฮลธต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลการทำงานที่เหมาะสม

มุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกัน (Rallying Together For Common Goals) 

พนักงานเพอร์เฟคเฮลธต้องเข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานทื่ทำงานเพื่อเป้าหมายโดยรวมขององค์กร การ Share ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ กับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรโดยรวม การรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกัน รวมทั้งยอมรับความสามารถ ของผู้อื่นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ


เพอร์เฟคเฮลธตอบแทน พนักงานที่ได้ทำงานให้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานดังนี้

ประกันสังคม
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรองไว้สำหรับพนักงานของเรากรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน


กองทุนเงินทดแทน
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีที่เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน


การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
เรามีการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม. สำหรับพนักงานที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ


ตรวจสุขภาพประจำปี
เนื่องจากเพอร์เฟคเฮลธประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงองค์กร พนักงานของเพอร์เฟคเฮลธจึงต้องมีการดูแลสุขภาพที่ดี เราได้จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจเฝ้าระวังทางอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ส่วนท้ายของบทความนี้

Visitors: 230,536